Algemene voorwaarden voor woningzoekenden

Algemene voorwaarden NWONEN voor woningzoekenden

 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere inschrijving, overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en) en afspraken tussen NWONEN (hierna “NWONEN”) en de opdrachtgever, tenzij uit deze bepalingen anders voortvloeit.

 1. Definities

NWONEN: De onderneming, waarmee opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten, die wordt gedreven onder de handelsnaam NWONEN, dan wel een aan haar gelieerde onderneming.

De inschrijving: de inschrijving van een (rechts)persoon bij NWONEN als woningzoekende.

De opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan NWONEN de opdracht verstrekt tot het vinden van woonruimte en het bemiddelen bij het tot stand komen van een overeenkomst.

De bemiddeling: een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot de bemiddeling door NWONEN in het tot stand komen van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en een derde, zoals bedoeld in artikel 7:425 BW.

 1. De inschrijving

3.1 De opdrachtgever kan indien hij of zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden, zich inschrijven bij NWONEN als woningzoekende. Bij inschrijving verklaart opdrachtgever kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. De inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

3.2 Na inschrijving wordt de opdrachtgever aangesloten op de NWONEN emailservice.

3.3 NWONEN is gerechtigd de inschrijving zonder nadrukkelijke ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te bëindigen indien de opdrachtgever een of meer verplichtingen, waaronder betalingen en verstrekking juiste gegevens jegens NWONEN niet of niet behoorlijk nakomt. NWONEN zal in dat geval geen gehele of gedeeltelijke restitutie verschuldigd zijn van reeds betaalde bedragen.

3.4 Bij interesse van de opdrachtgever voor (een) bepaalde woning(en), dient dit kenbaar te worden gemaakt via de website of bij een medewerker van NWONEN. NWONEN verzorgt de afspraken voor vrijblijvende bezichtigingen. Bij bezichtigingen wordt de opdrachtgever in principe vergezeld door een medewerker van NWONEN, die zorgt voor een rondleiding.

3.5 Alle publicaties en uitingen in welke vorm dan ook zijn onder voorbehoud van wijzigingen. NWONEN is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de ten behoeve van derden gedane publicaties.

3.6 Het ingeschreven staan bij NWONEN vormt geen garantie voor het vinden van een (geschikte) woonruimte.

 1. Inhoud van de opdracht tot dienstverlening

4.1 Onverlet hetgeen is beschreven in de artikelen 6 t/m 11 van deze algemene voorwaarden zijn op een overeenkomst van opdracht tot dienstverlening tussen NWONEN en de Opdrachtgever de artikelen 4 en 5 van toepassing.

4.2 Onder een overeenkomst van opdracht tot dienstverlening wordt verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot de bemiddeling door NWONEN in het tot stand komen van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en een derde, zoals bedoeld in artikel 7:425 BW, waarbij tenminste aan de door opdrachtgever gegeven specificaties wordt voldaan. NWONEN vormt daarbij geen partij in de overeenkomst tussen opdrachtgever en Verhuurder.

4.3 NWONEN bemiddelt niet in opdracht van verhuurders in de totstandkoming van overeenkomsten van huur/verhuur van onroerende zaken.

4.4 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen, beogen de opdrachtgever en NWONEN niet dat NWONEN door de opdrachtgever zal worden gevolmachtigd, zoals is bedoeld in artikel 3:60 BW, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten of dat NWONEN uit hoofde van een lastgeving, als bedoeld in artikel 7:414 BW, voor rekening van de opdrachtgever rechtshandelingen verricht.

 1. Vergoeding bij opdracht tot dienstverlening

5.1 De opdrachtgever is de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd indien er gedurende de looptijd van de opdracht tussen de opdrachtgever en een derde die zijn object heeft laten opnemen op de website van NWONEN een (huur)overeenkomst tot stand komt, zelfs indien de totstandkoming van deze overeenkomst niet het gevolg is van de door NWONEN verleende diensten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst van opdracht / opdracht tot dienstverlening.

5.2 De opdrachtgever is de volledige vergoeding voor de werkzaamheden verschuldigd indien de overeenkomst met een derde weliswaar tot stand komt nadat de overeenkomst van opdracht tussen NWONEN en de opdrachtgever (door opzegging of anderszins) is beëindigd, maar de overeenkomst met een derde tot stand komt als gevolg van de door NWONEN verrichte diensten en/of omdat de opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met artikel 5 lid 1 en 6 lid 4 hierna en/of omdat de opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst buiten NWONEN om met derden onderhandelingen heeft gevoerd om zelf een overeenkomst tot stand te brengen dan wel als ondanks een onherroepelijk aanbod van de opdrachtgever tot aangaan van een huurovereenkomst, de opdrachtgever bij aanvaarding door de verhuurder de huurovereenkomst niet gestand doet of afwijzing door de verhuurder door niet aan de verhuurder toe te rekenen omstandigheden er toe leiden dat er geen huurovereenkomst tot stand komt.

5.3 Indien er tussen de opdrachtgever en een derde die zijn object eerder liet opnemen op de website van NWONEN na de datum van beëindiging van de overeenkomst van opdracht een overeenkomst tot stand komt, wordt deze overeenkomst, behoudens door de opdrachtgever te leveren tegenbewijs, geacht tot stand te zijn gekomen door bemiddeling van NWONEN en is de opdrachtgever de volledige vergoeding verschuldigd, tenzij de wet zich hiertegen zou verzetten.

5.4 Annulering door Opdrachtgever

Indien opdrachtgever, na het geven van een akkoord op de opdracht tot dienstverlening/Huuropdrachtbevestiging, mondeling dan wel schriftelijk, voor het huren van het object, om redenen welke niet aan NWONEN zijn toe te rekenen, het aangeboden object niet langer wenst aan te huren, is opdrachtgever gehouden aan NWONEN de door haar geleden schade te vergoeden. Voornoemde schade zal in ieder geval bestaan uit de vergoeding van de bemiddelingskosten en eventuele contractkosten welke normaliter door opdrachtgever zouden worden voldaan. Daarnaast is opdrachtgever gehouden de eventueel door de betreffende Verhuurder geleden schade te vergoeden.

 1. Opdracht Algemeen

6.1 De opdrachtgever zal aan NWONEN alle informatie en bescheiden verstrekken die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht en opdrachtgever staat in voor de juistheid daarvan.

6.2 NWONEN zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de werkzaamheden en zal de opdrachtgever op de hoogte stellen van de wijze waarop zij zich van haar taken heeft gekweten. Indien NWONEN bedragen heeft ontvangen of betaald heeft ten gunste respectievelijk ten laste van de opdrachtgever doet zij daarvan rekening.

6.3 Iedere opdracht wordt geacht te worden gegeven aan en aanvaard door NWONEN, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht wordt uitgevoerd door een of meerdere bepaalde personen in dienst van NWONEN. Het is NWONEN toegestaan om de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit te (laten) voeren door derden (bijvoorbeeld bouwkundige inspecteurs of andere specialisten), die niet bij haar in dienst zijn, mits de opdrachtgever daarvoor voorafgaande toestemming heeft verleend. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk wetboek (BW) en artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt indien meerdere personen opdracht hebben ontvangen, wordt uitgesloten.

6.4 De opdrachtgever onthoudt zich van alle activiteiten die de opdracht aan NWONEN kunnen doorkruisen en/of die NWONEN in de uitvoering van de opdracht kunnen belemmeren.

 1. Hoogte vergoeding en betaling

7.1 De in de opdracht tot dienstverlening of huuropdrachtbevestiging genoemde vergoeding(en) voor de werkzaamheden (het loon zoals bedoeld in artikel 7:405 dan wel artikel 7:426 BW), de bemiddelingskosten, omvat de vergoeding van de door NWONEN gemaakte en te maken onkosten in verband met de opdracht, tenzij in de opdrachtbevestiging anders is bepaald. De vergoeding is in principe gelijk aan de maandelijkse bruto huurprijs (inclusief voorschot bijkomende leveringen en diensten en gas, water, elektra) zoals deze bij aanvang van de huur vermeld wordt in de huurovereenkomst, tenzij in de opdracht tot dienstverlening anders is bepaald. Daarnaast is de opdrachtgever contractkosten verschuldigd.

7.2 De vergoeding(en) als bedoeld in artikel 5 en 7, worden vermeerderd met 21% BTW en dienen te worden voldaan voor aanvaarding van de woonruimte.

7.3 De opdrachtgever dient uiterlijk tegelijk met de eerste huurtermijn en overige huurkosten en borg te voldoen zoals aangegeven in de opdracht tot dienstverlening. Bij niet-betaling geraakt opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim en zal de wettelijke rente vermeerderd met 1% verschuldigd worden over iedere dag dat betaling uitblijft. Voorts zal opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn van 15% van het loon met een minimum van € 250.

 1. Looptijd

8.1 De overeenkomst van opdracht is aangegaan voor onbepaalde tijd met ingang van de datum, waarop de opdracht aan NWONEN is verstrekt.

8.2 De overeenkomst eindigt (onder meer) door opzegging of doordat de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden zijn voltooid.

8.3 De opdrachtgever is op elk moment bevoegd om de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken door middel van een aangetekende brief op te zeggen.

8.4 NWONEN is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien onder meer (en derhalve niet uitsluitend):

 1. a) de opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de opdracht tot dienstverlening, deze algemene voorwaarden dan wel met andere tussen NWONEN en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten van welke aard dan ook, en zulk een verzuim niet binnen 7 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven, onverminderd het recht van NWONEN op volledige schadevergoeding respectievelijk nakoming;
 2. b) in geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, een onderhands akkoord met schuldeisers of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen;
 3. c) indien er naar het oordeel van NWONEN sprake is van een ernstige verstoring van de relatie tussen NWONEN en de opdrachtgever;
 4. d) indien de opdrachtgever (commercieel) ernstig in opspraak raakt;
 5. e) indien de opdrachtgever zich vestigt buiten Nederland en dit onoverkoombare problemen oplevert voor NWONEN;
 6. f) indien blijkt dat de opdrachtgever aan NWONEN onjuiste gegevens heeft verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst die van dien aard zijn dat, indien NWONEN met deze gegevens bekend zou zijn geweest, de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn gesloten;
 7. g) indien sprake is van andere omstandigheden die zich naar het oordeel van NWONEN tegen voortzetting van de overeenkomst verzetten.

8.5 Onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de vergoeding voor de werkzaamheden en de onkosten te betalen, kunnen partijen aan beëindiging van de overeenkomst geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd op grond van wanprestatie.

8.6 Artikelen 8.1 en 8.2 zijn niet van toepassing op de inschrijving als bedoeld in artikel 3.1.

 1. Aansprakelijkheid

9.1 NWONEN is beperkt aansprakelijk voor de gevolgen van beroepsfouten. Indien bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder begrepen een nalaten – plaatsvindt, die tot aansprakelijkheid leidt, is de aansprakelijkheid van NWONEN beperkt tot een bedrag van maximaal de vergoeding die opdrachtgever aan NWONEN heeft voldaan en zoals bedoeld in artikel 7.1.

9.2 De opdrachtgever vrijwaart NWONEN tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die door NWONEN voor de opdrachtgever worden verricht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van NWONEN.

9.3 De in dit artikel hierboven opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van NWONEN. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het gedekte uit te keren bedrag bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar met een maximum van € 1.000.000,-

 1. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

10.1 Op de overeenkomst van opdracht en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing. Te dezen kiezen partijen domicilie te Enschede.

10.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst van opdracht dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Overijssel.

 1. Overigen

11.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inschrijving, overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomsten en afspraken voor zover uit deze bepalingen niet anders voortvloeit.

11.2 opdrachtgever is er mee bekend dat NWONEN voor hem bemiddelt tussen hem en de verhuurder. Tevens is opdrachtgever er mee bekend dat bij diverse verhuurders kosten in rekening worden gebracht voor de door NWONEN voor de verhuurder specifiek uit te voeren marketingactiviteiten, zoals het aanbieden van de woning op de website van NWONEN en het adverteren op andere externe (woning) websites. Ook is opdrachtgever er mee bekend dat om de kwaliteit van de bemiddeling te waarborgen ook de antecedenten van de huurder worden onderzocht. Voor zover er tevens sprake mocht zijn van lastgeving / opdracht tot bemiddeling aan de zijde van verhuurder geeft opdrachtgever daarvoor hierbij voor als dan zijn akkoord.

11.3 Wijzigingen in of afwijkingen van deze algemene voorwaarden, tussen partijen gesloten overeenkomst(en) en/of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn alleen van kracht indien partijen deze schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend.

11.4 De nietigheid dan wel het onverbindend zijn van een bepaling van deze algemene voorwaarden dan wel de overeenkomst van opdracht heeft niet tot gevolg dat de algemene voorwaarden dan wel de overeenkomst van opdracht in haar geheel nietig c.q. onverbindend zijn/is. In plaats van de nietige of ongeldige bepaling zullen partijen een passende regeling overeenkomen die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

11.5 Het niet nemen van enige actie door een partij in geval van wanprestatie in casu van enige bepaling van deze algemene voorwaarden dan wel de overeenkomst van opdracht door de andere partij of het toestaan of gedogen van een afwijking van enige bepaling van deze algemene voorwaarden dan wel de overeenkomst van opdracht, kan niet worden beschouwd als afstand van recht.

11.6 Indien in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst van opdracht niet anders is bepaald, zijn de in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst van opdracht beschreven rechten en verplichtingen niet overdraagbaar, tenzij met schriftelijke toestemming van alle partijen.

11.7 De opschriften/titels boven de onderscheiden bepalingen in deze algemene voorwaarden of overeenkomst hebben geen zelfstandige betekenis en zijn niet van invloed op de uitleg daarvan. Deze opschriften/titels zijn er slechts voor de overzichtelijkheid.

11.8 Indien enige bepaling in de tussen NWONEN en de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) in strijd is met enige bepaling van deze algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling van de overeenkomst(en).

11.9 Op de overeenkomst tussen NWONEN en woningzoekenden (opdrachtgever) zijn de algemene voorwaarden voor verhuurders NIET van toepassing.

11.10 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en algemene bepalingen prevaleren
boven eventuele vertalingen